Internationella riktlinjer för fontänhus

De riktlinjer som följer är framtagna genom ett samarbete mellan de olika klubbhusen i världen. Principerna som utrycks i riktlinjerna är centrala för fontänhusens arbete med rehabilitering av människor med psykisk ohälsa.

Det finns flera frågor som man fokuserar kring alltifrån individens hälsa till hjälp med dennes sociala och finansiella situation. Utbildning och arbetsliv/yrkesvägledning för individen har samma dignitet. Riktlinjerna kan ses som en rättighetsförklaring för fontänhusens medlemmar men också som ett etiskt regelverk för personal och styrelsemedlemmar. Ett Fontänhus skall garantera att dess medlemmar ges möjligheter till personlig utveckling och att man bemöts med respekt. Riktlinjerna är basen för arbetet i ett Fontänhus och ett verktyg för utvärdering av klubbhusens kvalité. Denna utförs av Clubhouse international CI (tidigare ICCD) och kallas ackrediterings process (certifiering). Vartannat år går man igenom riktlinjerna, där finns det möjlighet till förändring. Arbetet utförs av Clubhouse internationals; ”Standards Review Committee”, som består av medlemmar och personal från olika certifierade klubbhus världen över.

 

Medlemskap

 1. Medlemskap är frivilligt och utan tidsbegränsningar.
 2. Klubbhuset har kontroll över vem man accepterar som nya medlemmar. Medlemskap är öppet för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa. Detta gäller inte om personen (av olika skäl), utgör ett hot mot säkerheten på klubbhuset.
 3. Medlemmar väljer själv på vilket vis de vill använda huset och vilken personal de vill arbeta med. Det finns inga formella överenskommelser, kontrakt, scheman eller regler med syfte att tvinga fram medlemmars deltagande.
 4. Alla medlemmar har samma tillgång till husets möjligheterDiagnos och funktionsnivå skall inte spela någon roll.
 5. Medlemmar medverkar, om de vill, i skrivandet av alla dokument angående deras deltagande i klubbhuset. Dessa dokument skall undertecknas av både medlem och anställd.
 6. Medlemmar har en omedelbar rätt att återkomma till klubbhuset efter frånvaro, oavsett längd. Detta gäller inte om de (av olika skäl), utgör ett hot mot säkerheten på klubbhuset.
 7. Klubbhuset tillhandahåller en effektiv uppsökande verksamhet för att nå de medlemmar som inte kommer till verksamheten. Detta för att de inte skall bli isolerade i samhället eller hospitaliserade under en sjukhusvistelse.

Relationer

 1. Alla klubbhusets möten är öppna för både medlemmar och anställda. Det skall inte finnas några formella medlems eller personalmöten där det tas verksamhetsbeslut eller där man diskuterar medlemsfrågor.
 2. Klubbhusets anställda är tillräckligt många för att engagera medlemmarna. De anställda bör inte vara större än att det blir omöjligt att utföra arbetsuppgifterna utan medlemmars medverkan.
 3. Klubbhusets anställda bör vara allsidiga och kunna inta olika roller i sitt arbete. De anställda har ett gemensamt ansvar för hela Fontänhusets verksamhet.  För anställd gäller att man inte delar sitt arbete med ett andra större arbetsuppdrag som kan komma i konflikt i relationen mellan medlem och anställd.
 4. Medlemmar samt anställda och ytterst klubbhuschefen ansvarar för verksamheten på arbetsplatsen. Centralt är engagerandet av medlemmar och anställda i alla delar av klubbhusets verksamhet.

Utrymme

 1. Klubbhuset har en egen identitet, vilket innefattar namn, adress, telefonnummer och mailadress.
 2. Klubbhuset har egna lokaler. Dess verksamhet är självständigt i förhållande till myndigheter, sjukvård och andra verksamheter. Lokalerna skall vara ändamålsenliga för den arbetsinriktade dagen samt tilltalande och ändamålsenliga, samtidigt skall de förmedla en känsla av respekt och värdighet.
 3. Alla utrymmen på klubbhuset är tillgängliga för medlemmar och anställda. Det skall inte finnas utrymmen avsedda enbart för anställda eller medlemmar.

Den arbetsinriktade dagen

 1. Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda, man arbetar tillsammans för att driva huset. Klubbhuset fokuserar på individers positiva sidor, begåvning och färdigheter. På klubbhuset får ingen klinisk medicinsk behandling, dagvård eller terapiprogram förekomma.
 2. Det arbete som utförs på klubbhuset är uteslutande arbete som uppstår för att driva och utveckla verksamheten på klubbhuset. I klubbhusets lokaler förekommer inget arbete för utomstående arbetsgivare. Klubbhuset betalar inte medlemmen för klubbhusarbete, det får inte förekomma några konstgjorda belöningssystem.
 3. Klubbhuset är öppet minst fem dagar i veckan. Öppettiderna motsvarar samhällets normala arbetstider.
 4. Klubbhuset är organiserat i en eller flera arbetsenheter, varje enhet skall ha tillräckligt med personal, medlemmar och meningsfullt arbete för att kunna genomföra en fullständig och engagerande arbetsinriktad dag. Arbetsdagen organiseras och planeras på enhets möten vars syfte även är att främja relationerna på enheten.
 5. Allt arbete i klubbhuset är till för att stärka medlemmars självkänsla, självförtroende och för att återfå en mening i tillvaron. Arbetet skall inte ses som en yrkesutbildning.
 6. Det skall finnas en möjlighet för medlemmar att delta i husets samtliga arbetsuppgifter. Exempelvis administration, forskning, registrering och introduktion av nya medlemmar samt upprätthållande kontakt med dessa. Medlemmar skall arbeta med anställning, träning och utveckling av anställda, PR-uppdrag, rådgivning för andra medlemmar samt utvärdering av Fontänhusets verksamhet.

Anställning

 1. Klubbhuset erbjuder sina medlemmar möjligheter till att återgå till arbetsmarknaden och betalt arbete genom övergångsanställningar, anställningar med stöd och egna anställningar. Därför skall klubbhuset inte anställa medlemmar för uppdrag i huset. Klubbhuset skall inte heller driva företag där bara medlemmar anställs.

Övergångsarbete

 1. Klubbhuset skall erbjuda egna övergångsarbeten. Genom dessa erbjuds medlemmar som en rättighet möjligheter till arbete på arbetsmarknaden. Klubbhusens övergångsarbetes program definieras av att huset garanterar att alla arbeten är tillsatta. Vid sjukdom ersätts medlemmen av annan medlem eller handledare. Följande kriterier gäller också:

  a. Den viktigaste faktorn för att få en arbetsplacering är individens önskan om ett arbete.
  b. Oavsett resultat på tidigare arbetsplaceringar skall medlemmen få en ny möjlighet när så önskas
  c. Medlemmarna arbetar i arbetsgivarnas lokaler.
  d. Medlemmarna får avtalsenlig lön, av arbetsgivaren.
  e. Övergångsarbeten skall erbjudas inom olika arbetsområden.
  f. Övergångsarbeten är deltidstjänster och tidsbegränsade. Veckoarbetstiden skall uppgå till 15-20 timmar och skall pågå i 6 till 9 månader.
  g. Klubbhuset ansvarar för urval och träning av medlemmar till övergångsarbeten, inte arbetsgivaren.
  h. Klubbhuset ansvarar för kontakter med berörda myndigheter när medlemmar kommer ut i övergångsarbeten.
  i. Klubbhusets medlemmar och handledare sköter övergångsarbetsplaceringarna.
  j. Det skall inte finnas några övergångsarbeten inom klubbhuset. Övergångsarbeten skall utföras utanför huset och följa de kriterier som beskrivits ovan.

  OBS: Övergångsarbete är svårt att förena med svensk arbetsmarknadslagstiftning och de regelverk som gäller för vårt välfärdssystems sjukersättningar. De svenska Fontänhusen prioriterar därför andra sätt till lönearbete än övergångsarbete.

Arbete med stöd och egna anställningar

 1. Klubbhuset skall ha ett eget program där man hjälper medlemmar att säkra, behålla och förbättra deras anställningar. Definitionen för stöd är att klubbhuset kontinuerligt fortsätter att stödja medlemmen i dennes arbete och bibehåller en relation med arbetsgivaren. Klubbhuset och den arbetande medlemmen gör en ömsesidig överenskommelse om vilken typ av stöd som behövs, hur ofta det behövs och var man vill ha stödet.
 2. Medlemmar med egen anställning skall ha möjlighet till fortsatt stöd från klubbhuset och ha tillgång till allt stöd från huset vad gäller rättigheter, boende, rättsliga, finansiella och personliga frågor. De har också fortsatt rätt att delta i alla aktiviteter.

Utbildning

 1. Klubbhuset bör hjälpa medlemmar att nå sina mål inom utbildningar av olika slag. Huset kan också erbjuda utbildning inom husets väggar, det är då lämpligt att använda sig av de färdigheter som medlemmar kan erbjuda.

Huset funktioner

 1. Klubbhuset skall ligga i ett område där det finns god tillgång till allmänna kommunikationer. Om tillgången på allmänna kommunikationsmedel är begränsad bör klubbhuset erbjuda alternativ för transport.
 2. Klubbhusen bör understödja sina medlemmar i olika frågor. Hjälpen är kopplad till medlemmens enhet. Den skall inkludera att hjälpa till med rättsliga frågor, boende, främjande av hälsosamma livsstilar, så väl som hjälp med att hitta god medicinsk, psykologisk, farmakologisk och beroendevård inom samhället.
 3. Klubbhuset åtar sig att se till att alla medlemmar får många valmöjligheter till ett säkert, godtagbart och ekonomiskt överkomligt boende. Klubbhuset har tillgång till möjligheter som uppfyller dessa kriterier i annat fall utvecklar klubbhuset ett eget boendeprogram. Följande kriterier gäller för boendeprogrammet:

  a. Medlemmar och anställda sköter verksamheten tillsammans.
  b. Medlemmar bor där av egen vilja.
  c. Medlemmar väljer var de vill bo och med vem.
  d. Målsättning och tillvägagångssätt är utformade på ett adekvat sätt i förhållande till den övriga verksamhet.
  e. Stödnivån ökar eller minskar i förhållande till medlemmens behov.
  f. Medlemmar och anställda deltar aktivt för att hjälpa medlemmar att behålla deras boende, speciellt under sjukhusvistelser.

  OBS: De svenska kommunerna har en lagstadgad skyldighet att tillgodose individer med bostad Sverige. Fontänhusen kan bara vara ett komplement.

 4. Varje Fontänhus har ett instrument för objektiv självutvärdering. Utvärderingen skall genomföras med regelbundna intervall.
 5. Fontänhusets chef, medlemmar, anställda och för huset viktiga personer bör delta i en treveckorsutbildning på ett certifierat träningshus.
 6. Fontänhuset skall ha ett socialt och ett rekreationsprogram, lämpligen på kvällar och helger. Helgdagar skall firas på den dag som de infaller.

Finansiering, ledning och administration

 1. Fontänhuset bör ha en oberoende styrelse. Finansieras Fontänhuset av paraplyorganisation eller annan finansiär bör Fontänhuset ha en separat styrelse bestående av personer som kan stödja huset i olika frågor; finansiella, juridiska, konsument, samhälle och vara rådgivande.
 2. Fontänhuset upprättar och följer en egen budget. Budgeten godkänns av styrelsen eller den rådgivande styrelsen. Den skall upprättas i början av året därefter följas upp flera ggr under året.
 3. De anställdas löner är konkurrenskraftiga i förhållande till liknande arbeten.
 4. Fontänhuset bör ha stöd av lämpliga myndigheter inom hälsovården. Fontänhuset samarbetar med människor och organisationer som kan öka husets effektivitet.
 5. Fontänhuset har öppna mötesformer och rutiner som möjliggör för anställda och medlemmar att aktivt delta i beslutsfattande gällande husets ledning, policy, framtidsplaner och utveckling. Konsensusbeslut är önskvärda.

Öppettider

Måndag - Torsdag 08:00 - 15:30
Fredag 08:00 - 14:15
Lördag/Söndag Öppet enligt överenskommelse

Du kan kontakta oss här

Besökare

 • Unika besökare: 6336
Copyright © 2015, Klubbhuset Pelaren